Language

Mladi u suvremenom društvu

Type of tool: 
Aktivnost
Duration: 
120+ min
Topics addressed: 
Komunikacija
Umrežavanje
Vršnjačko obrazovanje

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu pilot je program studija o mladima.

Aim: 

Osigurati obrazovanje youth workera i povećati kvalitetu rada s mladima

Methodology: 

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu zamišljen je kao trodimenzionalni program koji pokriva tri najvažnija područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) participacija mladih u razvoju zajednice (građanski odgoj i obrazovanje). Svaki od tri modula sastoji se od obaveznog predmeta (ukupno četiri) te nekoliko izbornih, kao i obaveznih praktikuma (dva) koji imaju za cilj primjenu teorijskih znanja u praksi. Cjelokupni program nosi 30 ECTS bodova. Predviđeno trajanje programa je 15 tjedana s vikend predavanjima.

Step by step process: 

Prvo je potrebno napraviti procjenu potreba. Nakon toga slijedi pisanje izvedbenog programa, sukladno tome kurikuluma i detaljnije silabusa kolegija. Takav plan uručuje se na fakultetsko vijeće institucije gdje je predviđeno održavanje programa, koji program predlaže odboru zaduženoga za cjeloživotno obrazovanje u toj instituciji. Nakon pozitivnog odgovora odbora, program se vraća fakultetskom vijeću i izdaje se dozvola za provođenje cjeloživotnog obrazovanja. Proces se može razlikovati, ovisno o odabranom institucionalnom uređenju.

Materials and resources: 

Materijali koji su potrebi su prostor za održavanje predavanja.

Outcomes: 

Nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza, očekuje se da student/studentica razvije sljedeće specifične kompetencije, tj. da bude sposoban/sposobna: poznavati, analizirati i vrednovati literaturu koja se bavi područjem mladih, navesti i prepoznati relevantne i recentne spoznaje o mladima pozivajući se na rezultate suvremenih istraživanja mladih,demonstrirati primjenu spoznaja o mladima na konkretnim primjerima iz prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama ciljane skupine, prepoznati i analizirati oblike rada s mladima, razlikovati rad s mladima od sličnih koncepata, vrednovati i primijeniti različite metodologije rada s mladima, sudjelovati u planiranju, pripremi i izradi programa i projekata koji odgovaraju na specifične probleme i izazove mladih u lokalnim zajednicama, izraditi i uvoditi nove programe odgojno-obrazovnoga rada s mladima koji se mogu izvoditi u odgojno-obrazovnim ustanovama/organizacijama, opisati ključne izazove u radu s mladima i predložiti jednostavnija rješenja u nacionalnom i lokalnom kontekstu, biti sposoban izraditi ishode procesa odgojno-obrazovnog rada s mladima s obzirom na ciljanu skupinu i okolnosti, prikazati razvoj rada s mladima u Hrvatskoj, objasniti temeljne teorijske spoznaje o usvajanja građanskim kompetencijama mladih, voditi argumentirane rasprave o modelima građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, pratiti i analizirati provedbu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, primjenjivati didaktičko-metodičke postupke usvajanja građanskih kompetencija, analizirati i vrednovati recentne trendove u području sociologije i politologije mladih, prepoznati ključne škole misli u području istraživanja mladih, razumjeti važnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju mladih, prepoznati važnost triangulacije u istraživanju mladih, vrednovati i kritički se odnositi prema vlastitom iskustvu rada s mladima, planirati unapređivanje odgojno-obrazovnog rada s mladima na temelju provedenog vrednovanja
odgojno-obrazovnih i drugih društvenih intervencija, uvažavati etičke vrijednosti u radu s mladima

Evaluation: 

Evaluacijom programa zaključeno je da 15 tjedana je premalo vremena za provesti ovako zamišljeni program, te se preporučuje produženje tog perioda.

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,390

Users
14,879

Visits
684

Tools