Lingua preferita

User Functions

Search Tools

Displaying 1 - 10 of 519
19/10/2017 - 15:44 Marco Farina 0
Valutazione:
0/5
“Tell me about your journey” is a non formal education activity enhancing the sharing with the participants of migration journey’s experiences, stimulating empathy."
Lingua: Inglese
19/10/2017 - 10:37 Miroslav Wranka 0
Valutazione:
0/5
A live action role-playing game. Humans and androids on the verge of conflict. How to resolve it? The game deals with the impact of technology on human society but also relates to issues of prejudice influenced thinking and social inclusion.
Lingua: Inglese
18/10/2017 - 13:26 Areg Tadevosyan 0
Valutazione:
0/5
Վարժությունը ստեղծվել է Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոնի փորձագետների կողմից, միջկրոնական եւ միջմշակութային երկխոսոթւյան խթանման եւ հիմնական հոգեւոր ավանդույթների մասին տեղեկությունների տրամադրման համար:
Lingua: Armeno
18/10/2017 - 10:57 Լուսինե Գրիգորյան 0
Valutazione:
0/5
Մեդիամարտ համակարգչային խաղը նախատեսված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում մասնակիցներին մեդիագրագիտության հմտություններ փոխանցելու համար, պատրաստելով ավելի գրագետ սպառողների, ովքեր կարողանում են կողմնորոշվել տեղեկությունների դաշտում:
Lingua: Armeno
17/10/2017 - 14:32 Zarine Harutyunyan 0
Valutazione:
0/5
Սա քարտերով խաղ է, որտեղ խաղացողները Դիգնիթիլենդ կոչվող երևակայական երկրի խորհրդարանի անդամներ են: Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին է լինելու սոցիալական իրավունքներին վերաբերող սոցիալական քաղաքականության հաջորդ հինգ տարիների զարգացման պլանը:
Lingua: Armeno
17/10/2017 - 07:07 Լուսինե Սաղումյան 0
Valutazione:
0/5
«Իմ թատրոն»-ը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից մշակված սոցիալական ներառման գործիք է, որը հիմնադրամի շահառու գյուղական համայնքներում գործում է 2013 թվականից։ Այն նախաձեռնվել է՝ որպես երեխաների հոգեբանական խնդիրներին արձագանքելու այլընտրանքային մեթոդ
Lingua: Armeno
16/10/2017 - 00:26 Ceyhun UZUN 0
Valutazione:
5/5
The Game Design tool was created in 2017 and firstly used in “Games 4 US!” Project. This tool is useful to develop new learning games, techniques-methods and multiply the innovation of new learning tools.
Lingua: Inglese
15/10/2017 - 21:26 Alexandre Lepage 0
Valutazione:
0/5
Computational thinking is one of the key competencies as defined by PISA. Here we propose a set of fun activities that aims to introduce children from 7 years of age to computational thinking and computer programming, with or without computers.
Lingua: Inglese
13/10/2017 - 18:49 Aytaç Uzunlas 0
Valutazione:
0/5
Non-Academic Transcript is a tool to be aware of learning outcomes of the activities.
Lingua: Inglese
13/10/2017 - 10:25 Mihaela Calistru 0
Valutazione:
0/5
Active-participatory methods emphasize cooperative learning, being antithetical to traditional learning methods. Education for participation helps students to express their options in the field of education, culture, leisure, can become .
Lingua: Inglese

Pagine

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

764

Utenti
14,879

Visite
515

Strumenti