Language

User Functions

Search Tools

Displaying 91 - 100 of 613
28/10/2017 - 11:38 Nerijus Kriauciunas 0
Rating:
0/5

AppRaiser is a web solution for a professional development appraisal for trainers. AppRaiser virtual environment offers trainers to complete self-assessment of their professional competences, collect external feedback from others and plan their learning.

Language: English
26/10/2017 - 00:31 Dalia Abdel Rahim 0
Rating:
0/5

Frendovska klupa (Buddy Bench Hrvatska) is an international and humanitarian project invented for a purpose of preventing and oppressing peer bullying, encouraging inclusion, making new friendships between children of kindergarten and elementary school.

Language: English
23/10/2017 - 15:02 Maura Tripi 0
Rating:
0/5

The letter exchange is a technique useful for different contexts: it can be used in a multilingual way, with a technological support, involving local and foreign children, youngsters, adults.

Language: English
22/10/2017 - 20:46 Romane Lescot 0
Rating:
2/5

We will be presenting 3 games we have created. These games work on multilingualism and centre on the theme of interculturality.

Language: English
21/10/2017 - 00:47 Mary Rose Formosa 0
Rating:
0/5

Our tool is an innovative way of raising awareness on dyslexia and positive self-esteem. The strength of our tool is the 2 videos that have been scripted by the youth themselves. A way to start a conversation about dyslexia. Are you ready to listen?

Language: English
20/10/2017 - 08:55 Աննա Եղոյան 0
Rating:
5/5

Գործիքը ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառման միջոցավ բացահայտվում է ուսուցման մեջ խաղարկայնացման և թվային գործիքների կիրառման կարևորությունը։

Language: Armenian
19/10/2017 - 15:44 Marco Farina 0
Rating:
0/5

“Tell me about your journey” is a non formal education activity enhancing the sharing with the participants of migration journey’s experiences, stimulating empathy."

Language: English
19/10/2017 - 10:37 Miroslav Wranka 0
Rating:
4/5

A live action role-playing game. Humans and androids on the verge of conflict. How to resolve it? The game deals with the impact of technology on human society but also relates to issues of prejudice influenced thinking and social inclusion.

Language: English
18/10/2017 - 13:26 Areg Tadevosyan 0
Rating:
0/5

Վարժությունը ստեղծվել է Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոնի փորձագետների կողմից, միջկրոնական եւ միջմշակութային երկխոսոթւյան խթանման եւ հիմնական հոգեւոր ավանդույթների մասին տեղեկությունների տրամադրման համար:

Language: Armenian
18/10/2017 - 10:57 Լուսինե Գրիգորյան 0
Rating:
0/5

Մեդիամարտ համակարգչային խաղը նախատեսված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում մասնակիցներին մեդիագրագիտության հմտություններ փոխանցելու համար, պատրաստելով ավելի գրագետ սպառողների, ովքեր կարողանում են կողմնորոշվել տեղեկությունների դաշտում:

Language: Armenian

Pages

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

1,161

Users
14,879

Visits
618

Tools