Language

User Functions

Search Tools

Displaying 31 - 40 of 546
18/10/2017 - 13:26 Areg Tadevosyan 0
Rating:
0/5

Վարժությունը ստեղծվել է Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոնի փորձագետների կողմից, միջկրոնական եւ միջմշակութային երկխոսոթւյան խթանման եւ հիմնական հոգեւոր ավանդույթների մասին տեղեկությունների տրամադրման համար:

Language: Armenian
18/10/2017 - 10:57 Լուսինե Գրիգորյան 0
Rating:
0/5

Մեդիամարտ համակարգչային խաղը նախատեսված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում մասնակիցներին մեդիագրագիտության հմտություններ փոխանցելու համար, պատրաստելով ավելի գրագետ սպառողների, ովքեր կարողանում են կողմնորոշվել տեղեկությունների դաշտում:

Language: Armenian
17/10/2017 - 14:32 Zarine Harutyunyan 0
Rating:
0/5

Սա քարտերով խաղ է, որտեղ խաղացողները Դիգնիթիլենդ կոչվող երևակայական երկրի խորհրդարանի անդամներ են: Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին է լինելու սոցիալական իրավունքներին վերաբերող սոցիալական քաղաքականության հաջորդ հինգ տարիների զարգացման պլանը:

Language: Armenian
17/10/2017 - 07:07 Լուսինե Սաղումյան 0
Rating:
0/5

«Իմ թատրոն»-ը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից մշակված սոցիալական ներառման գործիք է, որը հիմնադրամի շահառու գյուղական համայնքներում գործում է 2013 թվականից։ Այն նախաձեռնվել է՝ որպես երեխաների հոգեբանական խնդիրներին արձագանքելու այլընտրանքային մեթոդ

Language: Armenian
16/10/2017 - 00:26 Ceyhun UZUN 0
Rating:
4/5

The Game Design tool was created in 2017 and firstly used in “Games 4 US!” Project. This tool is useful to develop new learning games, techniques-methods and multiply the innovation of new learning tools.

Language: English
15/10/2017 - 21:26 Alexandre Lepage 1
Rating:
5/5

Computational thinking is one of the key competencies as defined by PISA. Here we propose a set of fun activities that aims to introduce children from 7 years of age to computational thinking and computer programming, with or without computers.

Language: English
13/10/2017 - 18:49 Aytaç Uzunlas 0
Rating:
3/5

Non-Academic Transcript is a tool to be aware of learning outcomes of the activities.

Language: English
13/10/2017 - 10:25 Mihaela Calistru 0
Rating:
0/5

Active-participatory methods emphasize cooperative learning, being antithetical to traditional learning methods. Education for participation helps students to express their options in the field of education, culture, leisure, can become .

Language: English
12/10/2017 - 15:42 Pasquale Lanni 0
Rating:
5/5

The SumoRobot is a tool which allows two robots to compete on a SumoField, in a similar fashion to the sport of sumo. It enables kids and teenagers to learn the basics of programming, electronics and robotics in a fun and interactive way.

Language: English
11/10/2017 - 22:06 Monica Valenti 0
Rating:
0/5

The main aim of the activity is to increase critical thinking of young people and to help them to recognize manipulative techniques often used in media.

Language: English

Pages

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

941

Users
14,879

Visits
542

Tools