Language

User Functions

Search Tools

Displaying 101 - 110 of 617
19/10/2017 - 15:44 Marco Farina 0
Rating:
0/5

“Tell me about your journey” is a non formal education activity enhancing the sharing with the participants of migration journey’s experiences, stimulating empathy."

Language: English
19/10/2017 - 10:37 Miroslav Wranka 0
Rating:
4/5

A live action role-playing game. Humans and androids on the verge of conflict. How to resolve it? The game deals with the impact of technology on human society but also relates to issues of prejudice influenced thinking and social inclusion.

Language: English
18/10/2017 - 13:26 Areg Tadevosyan 0
Rating:
0/5

Վարժությունը ստեղծվել է Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոնի փորձագետների կողմից, միջկրոնական եւ միջմշակութային երկխոսոթւյան խթանման եւ հիմնական հոգեւոր ավանդույթների մասին տեղեկությունների տրամադրման համար:

Language: Armenian
18/10/2017 - 10:57 Լուսինե Գրիգորյան 0
Rating:
0/5

Մեդիամարտ համակարգչային խաղը նախատեսված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում մասնակիցներին մեդիագրագիտության հմտություններ փոխանցելու համար, պատրաստելով ավելի գրագետ սպառողների, ովքեր կարողանում են կողմնորոշվել տեղեկությունների դաշտում:

Language: Armenian
17/10/2017 - 14:32 Zarine Harutyunyan 0
Rating:
0/5

Սա քարտերով խաղ է, որտեղ խաղացողները Դիգնիթիլենդ կոչվող երևակայական երկրի խորհրդարանի անդամներ են: Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին է լինելու սոցիալական իրավունքներին վերաբերող սոցիալական քաղաքականության հաջորդ հինգ տարիների զարգացման պլանը:

Language: Armenian
17/10/2017 - 07:07 Լուսինե Սաղումյան 0
Rating:
0/5

«Իմ թատրոն»-ը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից մշակված սոցիալական ներառման գործիք է, որը հիմնադրամի շահառու գյուղական համայնքներում գործում է 2013 թվականից։ Այն նախաձեռնվել է՝ որպես երեխաների հոգեբանական խնդիրներին արձագանքելու այլընտրանքային մեթոդ

Language: Armenian
16/10/2017 - 00:26 Ceyhun UZUN 0
Rating:
4/5

The Game Design tool was created in 2017 and firstly used in “Games 4 US!” Project. This tool is useful to develop new learning games, techniques-methods and multiply the innovation of new learning tools.

Language: English
15/10/2017 - 21:26 Alexandre Lepage 1
Rating:
5/5

Computational thinking is one of the key competencies as defined by PISA. Here we propose a set of fun activities that aims to introduce children from 7 years of age to computational thinking and computer programming, with or without computers.

Language: English
13/10/2017 - 18:49 Aytaç Uzunlas 0
Rating:
3/5

Non-Academic Transcript is a tool to be aware of learning outcomes of the activities.

Language: English
13/10/2017 - 10:25 Mihaela Calistru 0
Rating:
0/5

Active-participatory methods emphasize cooperative learning, being antithetical to traditional learning methods. Education for participation helps students to express their options in the field of education, culture, leisure, can become .

Language: English

Pages

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

1,209

Users
14,879

Visits
653

Tools