Language

User Functions

Search Tools

Displaying 1 - 10 of 593
12/12/2018 - 12:07 Hermine Papikyan 0
Rating:
0/5

Այս գործիքը թվային ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառումը նպաստում է միջմշակութային հաղորդակցման բարելավմանը, ուսումնասիրման հմտությունների ձեռքբերմանը և հանդիսանում է թիմի ստեղծման հրաշալի միջոց:

Language: Armenian
11/12/2018 - 09:44 Hermine Papikyan 0
Rating:
5/5

Գործիքը ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառումը ստեղծում է շատ լավ խմբային դինամիկա, թիմ, ստեղծում է ինֆորմացիոն դաշտ, ոիմային համագործակցություն և հաղորդակցում:

Language: Armenian
19/10/2018 - 08:05 Nicolò Piccinni 0
Rating:
0/5

WEB (IN)DIPENDENTE is an interactive trip going through installation and participation activities, aimed at 12 to 18 years old young people, about the conscious use of technology, in order to know about risks and potentiality of the digital world.

Language: English
Topics:
16/10/2018 - 18:20 Anais Scaffidi ... 0
Rating:
4/5

Team quiz on anecdotes and fun facts about European Union history, to discover values of european identity and stimulate a personal and group reflection that could lead to raise more awareness and activation as European citizens.

Language: English
16/10/2018 - 15:26 Dragalina Gorbati 0
Rating:
0/5

The suitcase is the metaphor of the cultural and experiential baggage that each of us carries around and that influences our lives. This instrument is easily adaptable to different contexts and allows the participants to be the real protagonists.

Language: English
16/10/2018 - 15:02 Enrico Gentina 0
Rating:
4.5/5

Matrix helps to reflect and work on the topics of identity and multiculture
Matrix stimulate a creativity work starting from the characteristics of the people working in the group.
It has been done with more then 30 people groups

Language: English
15/10/2018 - 19:32 ADRIANO ROSSI 0
Rating:
0/5

A digital Kit aimed at teachers and youthworkers, with 12 teaching units and more tha 30 activities , to bring the themes of the climatic change to school, of the environmental justice and of the environmental migration.

Language: English
06/10/2018 - 00:18 Sanja Zanki Pejić 0
Rating:
0/5

Ignite Your Skills is a series of 8 video tutorials that explain and initiate a further discussion and reflection on the 8 key competences that are acquired by participating in Erasmus projects and reflective thinking is promoted by filling out a diary.

Language: English
05/10/2018 - 10:41 Katerina Arabatzi 0
Rating:
0/5

“Gender equality and women pioneers in and for science” aims to define the role of women in the origins of modern science, to identify barriers imposed by society in women and to support girls in their future involvement in science.

Language: English
04/10/2018 - 23:36 Ceyhun UZUN 0
Rating:
0/5

The Innova tool was created in early 2018 and firstly used in “ISYEC 2018” International Youth Symposium about employment. This tool is containing 100% creativity which starts with energizers up to de-briefing process according to NFE techniques.

Language: English

Pages

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

1,093

Users
14,879

Visits
596

Tools