Language

User Functions

Edukativni koncept: Capoeira - alat za promjenu

Type of tool: 
Aktivnost
Duration: 
120+ min
Topics addressed: 
Dinamika grupe
Socijalna inkluzija
Upravljanje projektnim ciklusom

Edukativni koncept Capoeira - alat za promjenu predstavlja način grupnog rada sa djecom i mladima u kojem se capoeira koristi kao alat za učenje životnih vještina i socijalno uključivanje.

Aim: 

Socijalno uključivanje i učenje socijalnih vještina

Methodology: 

Grupni rad s djecom i mladima u riziku
Učenje kroz sportske aktivnosti
Učenje kroz glazbene aktivnosti

Step by step process: 

Preduvjet za primjenu edukativnog koncepta je da se radi o grupnom radu koji ima određeno vremensko trajanje. Idealno je rad sa istom grupom kroz godinu dana, no moguće je pojedine teme obraditi i kroz kraći vremenski period.

Osnova ovog koncepta je učenje životnih vještina kroz treninge capoeire, no pojedine dijelove moguće je koristiti i u drugim kontekstima.

Cijeli koncept u sebi sadrži 4 cjeline kroz koje se potiče učenje:

1) Capoeira vrijednosti i povijest
Capoeira kroz povijest svog nastanka te priče i legende ističe simboliku: težnje za slobodom, snazi grupe kao podrške, očuvanju vlastitog identiteta usprkos vanjskim pritiscima. Capoeiru su razvili afrički robovi u Brazilu te su je sa svojom plesno borbenom tradicijom uspjeli sačuvati do danas. U grupnom radu pojedine priče i legende vežemo uz temu koju obrađujemo. Pojedine etape iz povijesti capoeire vežu se uz određene teme. Npr: u jednom periodu kroz povijest, capoeira je zajedno sa svim izričajima afričke kulture (koja je biola prakticirana od strane robova i doživljavana kao poganska) bila zabranjena. Capoeiristi su i dalje prakticirali capoeiru u tajnosti i tada je bilo često međusobno davanje tajnih nadimaka. Mnogi junaci iz legendi poznati su sa nadimkom, a ne kroz pravo ime, kako bi im identitet ostao sakriven. Danas, u grupnom radu sudionicima također dajemo nadimak (apelido) koji je odraz nekih njegovih specifičnih (ponekad i smiješnih) karakteristika. Nadimak članovi grupe koriste i on ima snagu prihvaćanja osobe upravo radi tih karakteristika koje ga čine posebnim i drugačijim od ostalih. Različitost kroz ovo dobiva veliku vrijednost.

2) Capoeira elementi (pokreti i glazba)
Kada učimo capoeiru kao vještinu, ona se sastoji od učenja pokreta, borilačkih tehnika, komunikacije kroz pokret te učenje glazbe s obzirom da se izvodi uz glazbu. U edukativnom konceptu kada ciljano radimo na razvoju neke socijalne vještine, u klasičan trening i učenje elemenata capoeire dodajemo razgovor o temi i debriefing nakon aktivnosti i učenja. Npr: kroz učenje neke naprednije akrobatske tehnike uz asistenciju vežemo temu "povjerenje" i nakon aktivnosti (vježbe u paru) vodimo razgovor u grupi: kakav je osjećaj "pustiti se", kakav je osjećaj "voditi brigu o nekome - pridržavati nekoga", je li lakše vjerovati nekome ili biti onaj koji je odgovoran i kome netko vjeruje. Što nam pomaže u tom procesu, a što odmaže..

3) Edukativne igre u capoeira treningu
Da bi potakli ostvarenje ciljeva i razvoj socijalnih vještina, neke već postojeće igre i aktivnosti neformalnog učenja prilagođavamo i uvodimo u trening capoeire. Na početku to su npr. igre za poticanje grupne dinamike i grupne povezanosti, a koje ujedno služe i kao igre za zagrijavanje za trening. Igre su preuzete iz različitih priručnika za grupni rad i učenje socijalnih vještina, a prilagođavamo ih tako da dodajemo sportsku komponentu. Igre koje se inače igraju u krugu npr. prilagodimo tako da se za vrijeme igre sudionici trebaju kretati, kretati sa rukama na podu ili na druge načine karakteristične za capoeiru, da u određenim djelovima igre trebaju izvesti neki capoeira pokret. Primjer: dječja igra "kamen, škare, papir" može se koristiti za poticanje grupne dinamike na način da istovremeno igraju parovi u cijeloj grupi, a kada jedan igrač pobijedi, drugi staje iza njega i navija glasno njegovo ime. S vremenom dobivamo nekoliko povezanih "zmija" koje svaka navija za svog predvodnika. Igra završava kada ostane samo jedna "zmija" u kojoj svi viču isto ime. Capoeira verzija ove aktivnosti umjesto "kamen, škare, papir" koristi 3 različita capoeira pokreta koje igrači izvode, a koji su u jednakom međusobnom odnosu kao kamen, škare i papir u originalnoj verziji.

4) Korištenje metafore plemena u aktivnostima
Simbolika capoeire je zajedništvo i snaga grupe, a osim postojeće povijesti capoeire opisane pod 1, i u ostale aktivnosti dodajemo tu simboliku kroz metaforu plemena. Pojedine vrijednosti članovima se objašnjavaju kroz metaforu plemena, pravila izrađujemo na način kakva su važna za jedno pleme, za rješavanje sukoba imamo "plemenske rituale" - igru capoeire. Isto tako, u pojedine igre dodajemo tu metaforu. Npr. - klasična igra "čvor" u kojem se sudionici trebaju otpetljati bez puštanja ruku međusobno, u našem konceptu zove se "lanac robova" te se uputa daje kroz metaforu zarobljenih robova jednog plemena koji se trebaju otpetljati iz lanca da bi mogli pobjeći u slobodu.

Ove 4 cjeline međusobno se isprepliću i nadopunjuju, ovisno o sadržaju i temama koje se obrađuju.

Materials and resources: 

Resursi: da bi se cijeli edukativni koncept primijenio, potrebno je poznavanje capoeire kao vještine te osnovna pedagoška znanja. Pojedine dijelove koncepta moguće je primijeniti i za rad u drugim kontekstima te kroz druge sportske aktivnosti.
Cijeli koncept još je u nastajanju te je u izradi priručnik sa aktivnostima za korištenje u grupnom radu. Priručnik će u budućnosti biti materijal za rad.

Outcomes: 

Planirani ishodi nakon godinu dana rada:
- članovi u grupi su međusobno povezani
- svaki član osvijestio je svoje pozitivne osobine
- članovi izražavaju pozitivne stavove prema različitostima
- članovi su naučili neke tehnike kontrole emocija

Evaluation: 

Alat je evaluiran i rezultati evaluacije pokazuju ostvarenje gore navedenih ishoda.
Ograničenje je uska mogućnost primjene s obzirom da je za izvođenje ovog koncepta u cijelosti potrebno poznavanje i capoeire kao vještine.

Prednost je mogućnost korištenja pojedinih elemenata i u drugim kontekstima.

Notes for further use: 

Cijeli koncept još je u nastanku i u tijeku je izrada priručnika te detaljno opisivanje pojedinih koraka u radu te će kroz period od 2 godine biti šire dostupan, nakon objave materijala i uputa za rad.

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,217

Users
14,879

Visits
653

Tools