اختيار اللغة

User Functions

Search Tools

Displaying 1 - 10 of 615
05/08/2019 - 13:46 Teodor Sobczak 0
Rating:
0/5

EuroSzanse is a board game, that aims to present a very wide mobility offer for Youth in Poland in a very short time(45m).Game acquaints the participants with the programs, allows them to understand their goals and encourages the use of mobilities.

اللغة: إنجليزية
18/07/2019 - 11:51 Mirela Grbić 0
Rating:
5/5

Društveno edukativnu igru za djecu i mlade Pretežno vedro (alat) na temu emocija osmislili su učenici i stručni suradnici u okviru istoimenog javno zdravstvenog projekta koji se već 8 godina provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Hrvatskoj.

اللغة: كرواتية
16/07/2019 - 09:18 Luca Paolisso 0
Rating:
0/5

This activity takes the principles of teambuilding and coaching and brings them together with media.

اللغة: إنجليزية
16/07/2019 - 09:11 Luca Paolisso 0
Rating:
0/5

With this activity we discuss about our Values and how we can communicate them to the World

اللغة: إنجليزية
16/07/2019 - 09:07 Luca Paolisso 0
Rating:
0/5

This is a simple tool to use during reflections, using the colours of the traffic light everybody from the group can express her/his opinion.

اللغة: إنجليزية
Topics:
08/07/2019 - 13:14 Branka Vierda 0
Rating:
0/5

Alat je inovativan model pristupa temama koje se povezuju s kršenjima ljudskih prava iz prošlosti direktnim uključivanjem mladih u proces prevladavanja razlika i oprečnosti u narativima koje perpetuiraju konflikte po etničkim osnovama

اللغة: كرواتية
03/07/2019 - 15:07 Ana-Marija Kozjak 0
Rating:
0/5

The Lifelong Learning Program Youth in Contemporary Society is a pilot program for youth studies.

اللغة: إنجليزية
19/06/2019 - 10:58 Sanjin Smajlović 0
Rating:
0/5

Digitalno pripovijedanje je u svojoj srži praksa koja koristi računalne alate kako bi ispričala priče. DP je jedan inovativan pedagoški pristup koji zaokuplja učenike u dubokom i smislenom učenju te je dokazano djelotvoran, naročito mladima.

اللغة: كرواتية
16/06/2019 - 21:29 Ana-Marija Kozjak 0
Rating:
0/5

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu pilot je program studija o mladima.

اللغة: كرواتية
14/06/2019 - 10:42 Marija Fridl Gr... 0
Rating:
0/5

Mladi izrađuju muzičke instrumente od otpadnih materijala. Muziciraju na različite načine s tim instrumentima, ovisno o postavljenim ciljevima pojedine ciljne skupine. Slijedi vođena refleksija aktivnosti te analiza o tome što je svaki sudionik naučio.

اللغة: كرواتية

الصفحات

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

1,190

المستعملون
14,879

الزائرون
636

الأدوات